خدمات شرکت


 لیست خدمات موسسه خدمات مالی و مشاوره مالیاتی  دانا راهبرد


1- خدمات حسابداری و مشاوره مالیاتی

·        طراحی و پیاده سازی ، نظارت و ارزیابی سیستم های حسابداری (بازرگانی ، خدماتی ، پیمانکاری)

·        ثبت ، صدور کنترل اسناد حسابداری مطابق بر آخرین استانداردهای موجود

·        طراحی ، اجراء، نظارت و ارزیابی سیستم بودجه بندی

·        تهیه سود و زیان عملیاتی ، گزارشات مالی درون بودجه و برون سازمانی (ماهانه ، فصلی ، سالیانه )

·        تهیه و تنظیم  صورت های مالی (ترازنامه ،سود و زیان ) صورت گردش وجوه نقد و یادداشتهای توضیحی و بصورت سالانه

·        ارزیابی تخصصی و بهره وری نیروی انسانی در حوزه حسابداری

·        مشاوره در بررسی مطالعات فنی ، اقتصادی و سرمایه گذاری و ارائه نتایج حاصل از تحلیلهای مالی

·        تهیه صورت های مالی تلفیقی گروه شرکتها

·        تنظیم گزارشهای مالی و حسابرسی مورد نیاز بانکها جهت اخذ تسهیلات

·        تهیه گزارش مقایسه ای بودجه عملیاتی و پیش بینی شده

·        مشاوره و تحلیل فرایند عملکرد حسابداری شرکت و اعتباردهی به گزارش های فوق جهت اخذ تصمیمات مدیریتی

·        تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستور العمل های مالی و کنترل های داخلی

2- خدمات حسابداری صنعتی

          ·        تدوین و اجرای سیستم انبارداری بصورت تعدادی و ریالی

           ·        تدوین و اجراء سیستم بهای تمام شده کالا شامل فرم های گردش عملیاتی ، شناسایی مراکز هزینه ، مبانی سیستم هزینه ، محاسبه ریالی کالای در جریان ساخت ، ثبت و کنترل  موجودی مواد و کالا ، تهیه گراف و گزارشات مربوطه ، تهیه گردش مواد اولیه ، گردش محصول و ...

         ·        طراحی و تدوین سیستم سفارش خرید کالا اعم از نقطه سفارش ، ذخیره احتیاطی ، درخواست خرید و ...

         ·        تدوین و انجام عملیات انبارگردانی و نظارت بر حسن انجام آن

         ·        کنترل ساخت هزینه مبتنی بر فعالیت

        3- حسابداری مدیریتی

                  ·        تهیه گزارشات حسابداری فرصت های از دست رفته

                  ·        تهیه ترازنامه کیفیت

                  ·        تهیه گزارشات حسابداری مسئولیت

        4- خدمات مالیاتی

              ·        ثبت دفاتر قانونی 

              ·        تدوین و چینش سیستم مالیات بر ارزش افزوده و راهکارهای کنترلی آن 

              ·       تهیه اظهارنامه های مالیاتی (عملکرد) و ارزش افزوده 

              ·        ارائه مدیریت و مشاوره مالیاتی ، مهندسی و برنامه ریزی مالیاتی ، تنظیم و تبادل لوایح دفاعیه مالیات های مورد مطالبه عملکرد سالیانه شرکت و هرگونه اختلاف مالیاتی دیگری که احیانا در طول مدت قرار داد مطرح گردد جهت ارائه به هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم 

             ·        تهیه گزارش های 3 ماهه خرید و فروش

          5- خدمات بیمه

        ·        انجام حسابرسی دفاتر قانونی جهت شناسایی میزان تعهدات به سازمان تامین اجتماعی

        ·        مشاوره در موضوعات بیمه های اجتماعی از جمله حسابرسی و حسابداری و تنظیم قراردادها و مدارک قابل ارائه به سازمانهای ذیربط و حل و فصل دعاوی مربوطه

        ·        اخذ مفاصا حساب موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی

        ·        مشاوره در تنظیم قراردادهای پیمانکاری در زمینه مسائل بیمه ای و مالیاتی

      6- خدمات حقوقی و تجارت  

        ·        همکاری در تهیه اساسنامه شرکتها و ثبت و تاسیس شرکت 

        ·        تهیه صورت جلسات مجامع ، هیات مدیره و انجام کلیه امور ثبتی مربوطه

        ·        همکاری در زمینه گزارشات توجیهی و برگزاری مجامع مربوط به افزایش سرمایه شرکتها

        ·        قبول وکالت در زمینه امور دعاوی و مشاوره حقوقی

        ·        مشاوره و همکاری در زمینه انعقاد قراردادهای بین المللی

     7- خدمات امور اداری و سازمانی

    ·        همکاری و تهیه چارت برنامه های ساختار سازمانی ، تشکیلاتی و بهبود روشها ...

    ·        همکاری و تهیه چارت سازمانی ،شرح وظایف ، طبقه بندی مشاغل ، ارزشیابی کارکنان، قراردادهای کار و تامین نیروی انسانی ....

   ·        مشاوره و تهیه دستورالعمل آیین نامه های اداری از قبیل آیین نامه انضباطی ، آیین نامه مرخصی ، وام، استخدام و .....

         8- سایر خدمات

·        تهیه طرح توجیهی جهت ارائه به سازمانها و موسسات ذیربط

·        طراحی نرم افزاری و سخت افزاری سیستم حسابداری متناسب با موضوع فعالیت موسسه

·        انجام پروژه های نرم افزاری خاص منظوره و سفارشی

·        کلیه مشاوره های مربوط به شرکت های بازرگانی